top of page

Artist: Utagawa Kuniyoshi

Series: Tsuzoku Suikoden Goketsu Hyakuhachi-nin no Hitori

Title: Kakubinba O-Teiroku tosses one of many opponents over his head.

Date: 1827

Signed: Ichiyusai Kuniyoshi

Seal: Kagaya Kichibei (publisher)

Medium: Woodblock printed; oban; 14 1/2 '' x 9 ''

 

 

Kuniyoshi - Suikoden Kakubinba O-Teiroku

$2,500.00Price

    Related Products